Internetový obchod Elektroizolanty.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

  

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“ ) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ( spotřebitel, zákazník, meziodběratel ).

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním závazné objednávky elektronickým formulářem nebo telefonickým uskutečněním objednávky prostřednictvím uvedeného tel. čísla v kontaktech. Vznikem kupní smlouvy vyjadřuje kupující zároveň souhlas s těmito VOP.

Prodávající

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující

Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Zákazník - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. ( Občanským zákoníkem ) jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

Způsob objednávání

Objednání zboží se provádí prostřednictvím internetových stránek prodávajícího přes e-shop, objednávkový formulář, e-mail nebo telefonicky.

Pokud budete potřebovat poradit s vyplněním objednávky, výběrem vhodného zboží a příslušenství, nebo konzultovat technické podrobnosti kontaktujte nás, prosím.

Po doručení a zaevidování objednávky naším pracovníkem, bude kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení objednávky. Následně v závislosti na zvolené variantě platby a dodání, bude zboží, buď zasláno na adresu uvedenou v objednávce nebo bude kupujícího kontaktovat náš pracovník, který dohodne termín a podrobnosti dodání. 

Cena, placení a fakturace

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvenou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Platbu za zboží je možno provést dobírkou nebo ji uhradit předem na bankovní účet prodávajícího před dodáním zboží. V případě zvolení " Platba předem - převodem na účet ", bude zboží odesláno jakmile bude uvedená finanční částka připsána na náš účet. Podkladem pro platbu je daňový doklad nebo obchodní faktura vystavená prodávajícím, která je kupujícímu zasílána elektronicky, prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Kupující souhlasí s použitím a zasláním faktury v elektronické podobě do e-mailové schránky v den expedice zboží.

V případě dohody mezi prodávajícím a kupujícím je možno zboží odebrat na fakturu se splatností 7 dní od data jejího vystavení.

Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu. V případě prodlení kupujícího placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny v plném rozsahu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu, bere kupující na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné a nese odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky.

Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu ( u zboží, které je „skladem“ nejpozději však do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo při platbě předem - převodem na účet ode dne připsání finanční částky na účet ), není-li výslovně u zboží uvedeno jinak. V tomto případě se o termínu dodání domlouvá prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky a to platí i v případě, je-li zboží dočasně vyprodáno.

Prodávající odesílá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím přepravní společnosti Toptrans nebo DPD na adresu uvedenou kupujícím v závazné objednávce – dodací adresa. Pokud si kupující zásilku nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpovídající vynaložené náklady spojené se zabalením a odesláním zásilky. Bude-li kupující požadovat zboží opětovně zaslat, bude po něm požadováno uhradit přepravné znovu. Každá zásilka je bezpečně zabalená a pojištěná.

Cena za přepravu zboží společností Toptrans je stanovena dle aktuálních tarifů přepravce dostupných na www.toptrans.cz. a kupujícímu je v případě zájmu dodatečně sdělena. Přepravné hradíte přímo přepravci při doručení zboží na dobírku. Za dobírku v ČR si firma TOPTRANS účtuje poplatek 100 Kč k ceně za dopravu. Za dobírku na Slovensku si firma TOPTRANS účtuje poplatek 200 Kč k ceně za dopravu.Místo nakládky je vždy Praha.

Upozornění:

Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím. 

Odpovědnost za vady zboží a reklamace 

Vady zboží, které bylo možno odhalit při jeho prohlídce ( balení, označení, množství ) je strana kupující povinna oznámit straně prodávající, a to písemně nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží.

Skryté vady nezjištěné při přejímce je strana kupující povinna oznámit straně prodávající písemně, a to okamžitě po jejích zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne dodání zboží.

K písemnému oznámení o vadách zboží je strana kupující povinna přiložit důkaz potvrzující skutečnosti uvedené v oznámení ( reklamaci ), resp. potvrzující existenci vad zboží jako např. protokol přepravce, potvrzení o hmotnosti, vzorek vadného zboží odebraný v přítomnosti zástupce k tomu oprávněné organizace.

Reklamované zboží je strana kupující povinna uskladnit odděleně, předepsaným způsobem ( tj. v originálním obalu ), nesmí s ním manipulovat jakýmkoliv způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit straně prodávající kontrolu reklamovaných vad, pokud k tomu nedá strana prodávající výslovné písemné svolení.

Strana kupující je povinna vady reklamovat vždy okamžitě po jejich zjištění faxem nebo e-mailem, a toto následně potvrdit doporučeným dopisem, a to vždy ve lhůtách dle tohoto reklamačního řádu.
Strana prodávající zkontroluje reklamované vady zboží a následně písemně uvědomí stranu kupující o svém stanovisku ( tj. souhlas, nesouhlas, částečné přijetí reklamace ), a to do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud nebylo dosaženo dohody mezi stranami o způsobu vyřízení reklamace, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek.

V případě, že bude reklamace stranou prodávající uznána za oprávněnou, může strana prodávající odstranit vady zboží v přiměřené časové lhůtě, a to buď dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Reklamované zboží může strana kupující vrátit straně prodávající před ukončením reklamačního jednání pouze v případě, že s tímto vrácením strana prodávající výslovně souhlasí. Strana kupující má právo v případě, že reklamace byla uznána za oprávněnou kupní smlouvu vypovědět, tím však ztratí právo na náhradu veškerých svých výdajů spojených s reklamací či náhrad jiných finančních škod, včetně škod na majetku a zdraví.

V případě, že byla reklamace uznána za oprávněnou, další výdaje spojené s přepravou, manipulací, skladováním zboží, odebíráním vzorků a výlohy reklamačního jednání půjdou k tíži strany prodávající. V případě, že reklamace byla uznána za neoprávněnou půjdou výše zmíněné výdaje k tíži straně kupující. Obě strany se výslovně zavazují zaplatit shora citované výdaje druhé straně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury vystavené k úhradě těchto výdajů.

Prodávající strana má právo reklamaci strany kupující odmítnout, pokud strana kupující porušila některou z podmínek stanovených v obchodních podmínkách.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží objednané prostřednictvím webových stránek.

Vrácení zboží

Kupující je oprávněn při koupi zboží prostřednictvím e-shopu do 15 dnů ode dne převzetí zboží vrátit bez udání důvodů toto zboží v původním neporušeném stavu bez známek poškození zpět. Nelze vrátit zboží, které bylo pro zákazníka jakkoli upravováno - t.j. zejména řezáním na míru či jiné zákazníkem požadované úpravy a opracování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.5.2018

----------------------------------------------------------------------------------

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Petr Jergon IČ: 02074079 , DIČ: CZ9112150047 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

Kontaktní osoba: Petr Jergon

Telefon: +420 604 872 750

E-mail: info@elektroizolanty.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy: Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel e-shopového systému ), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) , firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování e-mailu pro zasílání e-mailového dotazníku spokojenosti), Dopravní společnosti DPD, TOPTRANS, GEIS, TNT ( dopravci objednaného zboží ), Seznam.cz, Google ( systémy Sklik, AdWords, Google Analitics ), Smartemailing ( aplikace pro e-mailing s obchodními nabídkami ).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na e-mailu info@elektroizolanty.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 

 

Elektroizolanty.cz - PERTINAX - KARTIT - TEXTIT - SKLOTEXTIT - Copyright © 2011 - 2024

 

MjNhZjYwO